متن بعد از مرگ چه خواهد شد؟

مرگ در زیست شناسی یعنی به پایان رسیدن زندگی موجودات است اما در پزشکی یعنی به معنای توقف علاعم حیاطی و غیر قابل برگشت است.

در مورد انسان ها در کشور های پیشرفته علت مرگ انسان ها پیری و بیماری های مربوط به پیری میباشد.

در واقع هر سنتی یک نوع اعتقاد نسبت به مرگ دارند و قابل اهمیت میدانند.

مثلا درقران مرگ به به این معنی است کهانسان به سوی خداوند میرود .

از دیدگاه علم انسان بعد از مرگ به جایی میرود که قبل از تولد انجا بوده است .

yiui bffg gyug

منتشر شده در تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۵
,