متن برنامه ریزی

برنامه ریزی فرآیندی برای رسیدن به اهداف است ,بسته به فعالیت ها ,هر برنامه می تواند که بلند مدت ,میان مدت و یا کوتاه مدت می باشد .برنامه ریزی مهم ترین سند برای رشد است .برنامه ریزی نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهان بازی کند .

برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند .آن پلی است بین آن جایی هستیم و آن جایی که می خواهیم برویم . برنامه ریزی به آینده می نگرد .

برنامه ریزی نوعی پدیده عینی اجتماعی است و خصوصیت ویژه خود را دارد یک رویداد منحصر به فرد نیست که دارای یک ابتدا و انتهای مشخص باشد ,بلکه یک فرآیند مستمر و دائمی و منعکس کننده تغییرات و در صدد رسیدن به اهداف است .

 

مزایای برنامه ریزی

۱-افزایش احتمال تحقق سازمان

۲-ایجاد فرصت اجرای منظم تصمیم ها

 

۳-صرفه اقتصادی

۴-انطباق با شرایط متغیر محیطی

۵-استفاده صحیح از منابع

۶-فراهم شدن ابزارهای کنترل

۷-امکان سنجش میزان پیشرفت

۸-آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و نقش خود

۹-تقویت کار گروهی

۱۰-رسیدن به اهداف شخصی

مراحل تصمیم گیری

واژه تصمیم در لغت به معنای عزم و اراده به انجام کاری است و از دید علم مدیریت انتخاب یک راه از راه حل های مختلف و در حقیقت انتخاب بهترین راه برای نیل به اهداف است .

مراحل تصمیم گیری

۱-اطمینان از وجود نیاز به تصمیم

۲-تعیین معیارهای تصمیم گیری

۳-تشخیص میزان اهمیت معیارها

۴-کشف راه حل ها

۵-ارزیابی راه حل ها

۶-انتخاب بهترین راه حل

تصمیم گیری رکن اساسی تمام وطایف مدیریتی و در عین حال مبنای برنامه ریزی است چرا که نمی توان گفت برنامه ای وجود دارد مگر این که تصمیمی اتخاذ شده باشد .به عبارت بهتر ,تصمیم گیری ,هسته مرکزی مدیریت است .که در تمامی وظایف دیگر ,نمود دارد . به جرات می توان گفت که برنامه ریزی و تصمیم گیری مکمل هم هستند .

 

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,