متن برای چه سربازی برویم

در معنی سربازی یعنی از سر خود گذشتن و تا پای جان به رزم ایستادن وجان را در راه ان دادن است اما در امروزه سربازی یعنی به موقت در نیرو های مسلح سربازی کردن است.

دربعضی از افراد برای سربازی رفتن سر باز میکنند و این امر را برای کشور و امنیت میهن خویش انجام نمیدهند که این امر یک موضوعی است که فکر جوانان کشور را به خود درگیر کرده است اما جوانان فکر میکنند که خدمت سربازی انها را از زندگی خویش عقب می اندازد ولی این فکر کاملا اشتباه است زیرا سربازی رفتن یعنی به قول قدیمی ها مرد شدن زیرا با رفتن به سربازی انسان راه و روش زندگی کردن را یاد میگیرد وبا شرایط سخت اشنا میشود دیگر در زندگی بیرون دچار اسیب نمیشود.

سرباز یعنی مرد وطنfyfyf tyyf ytryt ruyujy ruu

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,