متن برای چه انسان خواب میبیند

خواب دیدن انسان بر میگردد به تاریخ قدمت بشریت که در ان زمان مردم یونان و بابل به خواب خیلی اعتقاد داشتند ان ها برای رفتن به جنگ در خواب خود شکست یا پیروزی خود را میدیدند.

خواب هایی که میبینید باز تاب عوامل بیرونی است که در طول روز با شما بوده یا با ان برخورد کرده اید است .

رویا یک نمونه از مسیر جدا نشدنی از انسان است که جزوی از اعضای روح انسان شناخته میشود .

کودکان بیشترین در صد خواب خود را رویا میبینند حدود ۷۵ درصد ام افراد بالق فقط ۲۵ در صد از خواب خود را رویا میبینند اما طی تحقیقات به دست امد حتی حیوانات نیز خواب میبینند.

hfhg fygjm tyugy

منتشر شده در تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۵
,