متن ایا میدونید اسکل چیه؟یا عثکل چیه؟

اسکل یک پرنده است که هنگام خروج از لونه فراموش میکنه لونه اش کجا بوده و دوباره باید لونه ای دیگه درست کنه .اسکل یک پرنده خول و کودن و احمق است به خاطر همین مردم به این کلمه همدیکر را صدا میکنند و به شوخی میگیرند

fsdfsf

ولی فردوسی چرا به عاشق اسکل گفته بوده است .در واقع عثکل منظور فردوسی بوده است به قسمتی که خرما را از ان جا میکنند عثکل میگوینند که با ان بازی میکنند در واقع عثکل معنی ان بوده است نه اسکل که مردم فکر میکنند در مورد عثکل میتوان از لاروس صفحه ۱۴۲۴ چاپ امیر کبیر تحقیق کرد.

 

منتشر شده در تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۵
,