متن اگهی های بسیار خنده دارکه به تصویر کشیده شده اند

سوتی هایی که مردم در اگهی های خود داده اند و تصاویر خنده امیز:

ytuyujytg yuytuyt yjyjygju juhgj

ygjgyj rgrdgrd gdrgdgd

htftg

ttgtrf

rrrrt hgfhft gfdgdg gdfgdfg dgdgd

gdrgrg rtrtgrdgr uyyuju

yuyjyuj

uyguy

yuyuyuj

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,