متن انواع مار هایی که در زمین وجود دارد

مار ها موجوداتی وحشی و غیر اهلی شناخته شده اند انها برای دفاع از خود نیش میزنند که وسیله دفاعی انها است مار ها گونه های گوناگونی دارد که در هر منطقه ای زندگی میکنند.

rgrgtrr grgr rrrrrr rfrfr fggr rffrgr refer rrerfgr rfrgrr rgtrgtrg

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,