متن انتقاد

انتقاد چیست ؟اشیوه درست انتقاد کردن کدامند ؟

هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار بگیرد .برخی از این ارزشیابی ها دارای جنبه تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است .انتقاد از دیگران در صورتی که هوشمندانه انجام شود آثار مفیدی خواهد داشت در غیر این صورت ممکن است با واکنش های منفی مختلف مواجه شود.این رفتار ,هنری است که باید آموخت و بدون آگاهی از روش ,کاربرد آن زیان آور خواهد بود.

انتقاد درست آن است که ضمن تاکید بر نکات قوت به نقاط ضعف فرد توجه شود و با ارائه راهکارهای مناسب برای رفع ان سخن به میان آورد .

شیوه درست انتقاد کردن

رعایت نکات زیر می تواند در زمان اعتقاد بسیار یاری دهنده باشد

آیا رفتار مورد انتقاد را می توان تغییر داد؟

آیا شخص مورد انتقاد قرار گرفته علاقه مند به شنیدن آن است ؟

احتمال قبولی طرف انتقاد شونده چه قدر است ؟

از انتقاد شونده سوال کنید آیا منظور شما را درک کرده است ؟

به فرد انتقاد دهنده تفهیم کنید که انتقادتان بازتاب ساده عقیده شما است .

از انتقاد تحکم آمیز  خودداری کنید زیرا این گونه انتقاد ها بلافاصله فرد را در موضع دفاعی قرار می دهد.

سعی کنید انتقاد را به صورت نگرش شخصی خود به موضوع بیان کنید و کوشش کنید او را به شیوه نگرش خود کنجکاو کنید .

موضوع را طولانی و انتقاد را به سخنرانی تبدیل نکنید زیرا شنونده را خسته و بی حوصله می کند .

انتقاد را در زمان و مکان مناسب ابراز کنید نه در لحظه ای که طرف مقابل آمادگی شنیدن آن را ندارد.اول صبر کنید تا مخاطب در آرامش و خونسردی قرار گیرد تا ایرادی که از او می گیرید موثر واقع شود.

با توجه به سطح دانش مخاطب انتقاد را بیان کرده تا برای مخاطب قابل درک باشد .نمی توان از یک روش برای تمامی افراد استفاده کرد .

وقتی انتقاد می کنید کوشش کنید به منظور کمک و راهنمایی باشد .

بهتر است انتقاد حضوری و بدون واسطه باشد.

برای حفظ آبروی فرد ,از انتقاد و نصیحت کردن فرد در حضور دیگران خودداری کنید.

منتشر شده در تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۵
,