متن افراد شاد چه ویژگی هایی دارند و چگونه زندگی می کنند ؟

هر انسانی با کار خاصی شاد می شود و آدم های شاد مدام به دنبال شادی می گردند آن ها اول خودشان را می شناسند و این که می دانند چه چیزی باعث شادی آن ها می شود .

آدم های شاد ,آدم های بخشنده و فعال هستند و کسانی که سهمشان را در جامعه به خوبی می پردازند و کار خود را انجام می دهند .

ویژگی های انسان های شاد 

در زمان حال زندگی می کنند 

آدم های شاد برای فردا زندگی نمی کنند ودر غصه اتفاقی که دیروز افتاده نمی مانند .هر روز برای آن ها یک موقعیت جدید و یک شانس جدید است .آن ها در لحظه و حال زندگی می کنند آن ها از هر لحظه و دقیقه و ثانیه زندگی خود استفاده می کنند .

همیشه بله می گویند 

آدم های شاد همیشه سر زبانشان بله است بیشتر از آن که بگویند نه می گویند بله البته آن ها هیچ شرمی از گفتن نه و جواب منفی ندارند آن ها موقعیت را می شناسند و اگر واقعا کاری از دستشان بر بیاید جوابشان همیشه بله است آن ها از نه گفتن زمانی که توانایی انجام کاری را دارند ابا می کنند

همیشه احترام می گذارند 

آدم های شاد همیشه مودب هستند .همیشه نوبت را رعایت می کند و با آدم ها همان طور برخورد می کنند که دوست دارند همان رفتار هم با خودشان شود .

آن ها زمان را در دست دارند 

آدم های شاد دنبال کارهای غیر ضروری در زندگی نمی روند ,کارهای بیهوده ای که آن ها را از مسیری که از قبل تعیین کرده بودند ,دور می کند .آن ها از قبل برنامه ریزی دارند و زندگیشان را روی آن پی می ریزند و جلو می روند .

همیشه احترام می گذارند 

آدم های شاد همیشه مودب هستند .همیشه نوبت را رعایت می کند و با آدم ها همان طور برخورد می کنند که دوست دارند همان رفتار هم با خودشان شود .

 

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,