متن اعلام شکست کودتاگران در ترکیه و تصاویر ان

کودتا گران ترکیه دست گیر شدند

rf4efewr fsdfsdf sdfsdfsf dfsdfsf ftrfsf grfrdr grdgrdgrf dgdfgdfgd dgdfgdfg gfdgfdgdf fsfsdf dgdfgdf fsdfsdfsdgdf trytr tgfg htfghfghf hhtg grdgdrgdg 876678 456456 6346456 645656 5345345 3334344 tret5 43r 4rrt4 3w3e rwerfwe referf r3re3 t4rf4e4r rwwe3re rerfe3 rre4rfe

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,