متن از همه نمونه چیستان

۱-  او در هوا پر می زند شاد در پر زدن همتا ندارد؛ این مرغ بی آواز و بی بال دم دارد، اما پا ندارد.
۲-  حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟
۳-  آن چیست که یک چشم یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟
۴-  آن چیست که همه جا هست؛ امّا نمی توانی آن را ببینی؟
۵-  کدامیک از پرنده ها پر دارد امّا پرواز نمی کند؟
۶-  آن چیست که خودش به اندازه یک انار و قدش به اندازه یک منار است؟
۷-  می رود و سرش به سنگ می خورد؟
۸-  آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
۹-  آن چه بچه ایست که وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟
۱۰-  کدام حیوان است  که از هر طرفش نگاه کنی آدم را می درد؟
۱۱-  آن چیست که بی صدا زنگ می زند؟
۱۲-  آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگ تر می شود؟
۱۳- چیست آن مرغ بی بال و پر؛ سرش را نبری، نگوید خبر
۱۴-  آن چیست که روز را شروع می کند و کار را تمام؟
۱۵- به زمینش می گذاری، ساکت می شود؛ در آغوشش می گیری، فریاد می زند.
۱۶-  آن چیست که از چوب ساخته شده ، اما اره نمی شود؟
۱۷-  آن چیست که سوراخ های فراوان دارد اما آب را در خود نگه می دارد؟

منتشر شده در تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۵
,