آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

سه اصل اساسی که مردم زرتشت به ان احترام و رعایت میکنند زیرا این سه اصل را اصول وراه زندگی خود میدانند

گفتار نیک :با دیگران زیبا سخن گوییم.

پندار نیک: پند گرفتن از بزرکان و پند نیک دادن.

کردار نیک:با مردم به صلح گویش کنید.fdgfdg

۰ نظر
رضا
۳۱ خرداد, ۱۳۹۵