آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

پهلوانان قدیمی ایران میتوانند الگویی باشند برای قهرمانان امروزی تا خود را تبدیل به یک پهلوان کنند و خود را تبدیل به یک الگو برای نسل های اینده کنند.

jyghjgh gdgdg dgdgd

ghddg

rfgddr rgdg dgddrr

dfgdgrr

trdgdg

trdgdgtrth

khjkhgj jghjg jgjgj jghjghj jgjg jgyjg

۰ نظر
رضا
۲۷ تیر, ۱۳۹۵