آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

این نامه بر میگردد به زمان ناصرالدین شاه که نامه یک رعیت است

بسمه تعالی
سر سلسله امرا را کردگار احد، امر و عمر
سرمد دهاد. دعا گو محمد ساوه ای در کلک و
مداد ساحرم و در علم و سواد ماهر. ملک الملوک
کلامم و معلم مسائل حلال و حرام. در کل ممالک
محروسه اسم و رسم دارم. درهرعلم معلم و در
هراصل موسسم .در کلک عماد دومم درعالم،
درعلم وحکم مسلم کل امم سرسلسله اهل کمالم
اما کوطالع کامکار و کو مرد کرم؟

دلمرده آلام دهرم. کوه کوه دردها در دل دارم.
مدام در دام وام، و علی الدوام در ورطه آلام
دهرم هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح
که گردم و کرا واسطه کار آرم که مهامم را
اصلاح دهد و دو سه ماهم آسوده دارد. مکرر داد
کمال دادم و در هر مورد مدح معرکه ها کردم.
همه گوهر همه در، همه لاله همه گل، همه عطار
روح همه سرور دل، اما لال را مکالمه و کررا
سامعه و کور را مطالعه آمد. همه را طلا سوده
در محک ادراک آورده احساس مس کردم و لامساس
گو آمدم. اما علامه دهرم، ملولم و محسود و
عوام کالحمار محمود و مسرور … لا اله الا
الله وحده وحده دلا در گله مسدود دار در همه
حال که کارهای همه عکس مدعا آمد علاوه همه
دردها و سرآمد کل معرکه ها عروس مهر در
آرامگاه حمل در آمد. عالم و عام لام و کرام،
صالح و طالح، صادر و وارد، کودک و سالدار،
گدا و مالدار، همه در اصلاح اهل و اولاد و هر
کس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده و
اطعمه و هر سماط گرد آورده، حلوا و کاک،
سرکه و ساک، کره و عسل، سمک و حمل، گرمک و
کاهو، دلمه و کوکو، امرود و آلو، الی کلم
کدو، همه در راه، مکر دعاگو که در کل محرومم
و در حکم کاالمعدوم. اگر موهوم و معلول معدل
سه صاع و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم.
مگر کرم سر کار اعلی که سرالولد و سرالوالد
در او طلوع کرده و دادرس آمده، درد ها دوا،
وامها ادا و کامها روا گردد.

له طول عمر کطول المطر سواء له الدرهم، و که
المدر دهد مرد را کام دل کردگار همه عمر
آسوده و کامکار دل آرا همه کار و کردار او
ملک در سما مادح کار او طول الله عمره و دمره
حاسده، هلک اعدانه، اعطه ماله، اصلح احواله
و اسعد اولاده مدام السماء

۰ نظر
رضا
۲۶ تیر, ۱۳۹۵