آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

 

etert

درد و دل با خدا  تنها درد و دلی است که هیچ وقت فاش نمیشود و به تمسخر گرفته نمیشود . بیایید با خدایمان مهربان باشیم و غم های خود را با او تسکین دهیم.

yryr yryry uuy uryruyf tyukiui utju tryrty ytryry rtyty rtty tdyy rtyrt ythfh trhfh thdft

۰ نظر
رضا
۱۳ تیر, ۱۳۹۵