آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

خاطره هاییاز کوچه و بازار دهه ی شصت براتون اوردیم تا بدونید نسل سوخته ای در کار نیست 🙂

55

5555

6

1 111 11 1111 11111

2

22 222 22222 33

333

33333 444

44

44444

5

۰ نظر
رضا
۲۹ تیر, ۱۳۹۵