آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

پیدا کردن گنج کار بسیار دشوار است وطبق قوانین جمهوری اسلامی میراث ملی حساب میشود و شخص یابنده نباید او را تصاحب کند زیرا گنج مطلق به همه مردم ان کشور است

efdsfe redfsre rtdfgv rtdfrrrdf rete

Treasure Chest Full of Gold --- Image by © Peter M. Fisher/Corbis

rtgtert rtrgtr edsef ewde ersf

۰ نظر
مهدی رعیت
۶ مرداد, ۱۳۹۵