آهنگ قبلی: آهنگ بعدی:

مار ها موجوداتی وحشی و غیر اهلی شناخته شده اند انها برای دفاع از خود نیش میزنند که وسیله دفاعی انها است مار ها گونه های گوناگونی دارد که در هر منطقه ای زندگی میکنند.

rgrgtrr grgr rrrrrr rfrfr fggr rffrgr refer rrerfgr rfrgrr rgtrgtrg

۰ نظر
رضا
۲۰ تیر, ۱۳۹۵