ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن معرفی بهترین ها معروف ترین های عطر

مشخصات

مختصاتنام عطر

عطری با رنگ روشن و بویی ملایم و سبک

دارای دو نوع F و M

آبسیشن

با رنگ روشن و بوی سبک ملایم و رو به سردی

مخصوص بانوان

آزارو ویزیت

با رنگ روشن و بوی سبک نیمه شیرین

مشترک

آزارو کروم

با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند و سنگین

مخصوص آقایان

آزارو دیون

با رنگ روشن و بوی کلاسیک و رو به تندی

مخصوص آقایان

آدیداس

با رنگ روشن و بوی ملایم

مخصوص بانوان

آزورا

با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس ۹۰۰

با رنگ زرد تیره مایل به قهوه‌ای و بوی تند مردانه

مخصوص آقایان

آرامیس دیون

با رنگ زرد طلایی و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس طلایی

با رنگ روشن برای دو مدل و بوهای سبک و تیز

دارای دو نوع F و M

اترنیتی

با رنگ روشن و بوهای سبک و رو به شیرینی

دارای دو نوع F و M

اُرگانزا

با رنگ تیره برای هر دو مدل و بوهای تلخ و سنگین

دارای دو نوع F و M

اُپیوم

با رنگ تیره و بوی تند

مخصوص آقایان

اِدِن

با رنگ روشن و بوی سبک و رو به خنکی

مشترک

انیونس

با رنگ روشن و بوی بسیار خنک و سبک

مشترک

اکودیویداف

با رنگ روشن و بوی گرم و نسبتاً سنگین

مشترک

اُپن

با رنگ روشن و بوهایی بسیار نرم و سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

الگانس

با رنگ روشن و بویی بسیار سبک و ملایم

مشترک

اُلترالیتی

با رنگ قرمز برای M و روشن برای F و بوهایی منحصر بفرد

دارای دو نوع F و M

امپراطور

عطرهای خانواده بیژن عموماً عطرهایی تیره رنگ بوده و به غیر از بیژن مایکل جردن بقیه بوهایی رو به تندی و بعضاً تلخ دارند.

شامل بیژن مایکل جردن، بیژن فرست، بیژن بلک، بیژن DNA و بیژن M و F

خانواده بیژن
با رنگ روشن و بوی سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

باربری لندن
با رنگ روشن و بوی ملایم و رو به شیرینیمشترکبوس ۱۶
به رنگ تیره و بوی سنگین و گرممشترکبولگاری بلک
با رنگ تیره و بویی سنگین و تلخمخصوص آقایانپورانهوم
با رنگ زرد تیره و بوی تند و مردانهمخصوص آقایانپویزن
با رنگ زرد روشن و بوی محرکمخصوص خانم‌هاپلی بوی
بیرنگ و با عطر گل محمدیمشترکتیروز
رنگ زرد ملایم و بوی سبک و گرممشترکتامی بوی
رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگینمشترکتامی گرل
رنگ زرد روشن و بویی گرممشترکتامی تی
با رنگ قرمز و بویی گرم و دلنشینمخصوص آقایانجوپ قرمز
با رنگ سبز درختی و بویی شیرینمشترکجوپ سبز
با رنگ زرد و تیز و بویی سبک و شیرینمخصوص بانوانجوپ زرد
با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگینمشترکجوپ نایت
با رنگ سبز روشن و بویی کلاسیک و گرممشترکجوپ نایت فلایت
رنگ زرد روشن و بویی سبک و رو به سردیمشترکجادور
با رنگ زرد مایل به قهوه‌ای و بویی گرم و تلخمخصوص آقایانجاز
با رنگ قرمز روشن و بویی سبک و شیرینمشترکجنیفر لوپز
با رنگ زرد روشن و بویی سبک و گرممشترکچنل چنس
با رنگ زرد روشن و بویی گرم و شیرینمشترکچنل فایو
با رنگ زرد روشن و بویی گرم و سبکمشترکخلیج
با رنگ سیاه و غلظت بالا و بوی گرممخصوص آقایانختن
به رنگ قرمز روشن و بوی گرم و ملایممشترکدانهیل قرمز
به رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و کلاسیکمشترکدانهیل کلاسیک
به رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگینمخصوص آقایاندانهیل زرد
به رنگ زرد روشن و بویی سبک و خنکمشترکدانهیل دیزایر بولو
به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی گرم و سنگینمشترکدانهیل میکس
به رنگ زرد تیره و بویی سنگین و تلخمخصوص آقایانداریوش
به رنگ زرد تیره و بویی سبک و شیرینمشترکدان کریستین دیور
به رنگ زرد تیره و بویی سبک و ملایممشترکدولچی ویتا
به رنگ زرد روشن و بوهایی سبک و گرمدارای دو نوع F و Mسیتا
به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی مردانه و سنگین و تلخمخصوص آقایانسیگار
به رنگ زرد و بویی سبک و ملایممشترکسویو
با بوهایی سبک و گرمدارای دو نوع F و Mسلطان
با رنگ زرد روشن و بویی سبک و شیرینمشترکشبهای پاریس
با رنگ زرد روشن و بویی ملایم و سبکمشترکشبهای مسکو
با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگینمشترکشامپاین
با رنگ زرد روشن و بویی نسبتاً سردمشترکشالیمار
با رنگ زرد و بوی هلومشترکفواکه هلو
با رنگ زرد و بوی سیبمشترکفواکه سیب
با رنگ زرد و بوی موزمشترکفواکه موز
با رنگ زرد و بوی نکتار شش میوهمشترکفواکه شش میوه
با رنگ زرد تیره و بوی شیرین و سبکمشترکفلورانس
با رنگ زرد و بویی بسیار شیرین و سبکمخصوص بانوانکالکشن
با رنگ آبی آسمانی و بوی خنک و سبکمخصوص آقایانکولوواتر آبی
با رنگ سبز روشن و بوی خنک و سبکمخصوص بانوانکولوواتر سبز
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنکمشترککولوواتر زرد
با رنگ زرد روشن و بویی خنک و سبکمشترککیلینیک هپی
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی شکلاتیمشترککاپتان بلک
با رنگ زرد روشن و بوی ملایممشترککوچی راش
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنکمشترککنزو وایت
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً شیرینمشترککنزو لئوپار
با رنگ زرد تیره و بوی سنگین و گرممشترککنزو جانگل
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً گرممشترککنزو فلاور بای
با رنگ زرد روشن و بوی گرم و سبکمشترککنزو الفانت
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً خنکمشترککنزو درختی
با رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگینمخصوص آقایانگودلایف
با رنگ زرد کمرنگ و بوی گل محمدیمشترکگل محمدی
با رنگ زرد تیره یا آبی کمرنگ و بوی یاسمشترکگل یاس
با رنگ زرد تیره و بوی گل مریممشترکگل مریم
با رنگ زرد تیره و بوی گل سنجدمشترکگل سنجد
با بوی شیرین و رنگ زرد روشنمشترکلاگوست
با بوی گرم و سبک و رنگ زرد و روشنمخصوص آقایانلالیک قوچ
با بوی سبک و نسبتاً گرم و رنگ زرد روشنمخصوص بانوانلالیک لیون
با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند مردانهمخصوص آقایانلومانی
با رنگ زرد روشن و بوی بسیار ملایم و سبکمخصوص بانوانماه عسل
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگینمشترکمکسی
با رنگ آبی و قرمز و بوی ملایم و سبکمشترکمایکل جکسون
با رنگ زرد روشن و بوی خنک و سبکمشترکنایس
با رنگ تیره و بوهایی نسبتاً تند و رو به تلخیدارای دو نوع F و Mناپلئون
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و لطیفمشترکنارسیس
با رنگ زرد کمرنگ و بوی بسیار ملایم و سبکمشترکنوا
با رنگ تیره و بوی تند و تلخمخصوص آقایانوان من شو
با رنگ روشن و بوی سبک و گرممشترکونزیا
با رنگ زرد روشن و بوی گرم و شیرینمشترکوالنتین
با رنگ زرد روشن و بوهایی ملایم و سبکدارای دو نوع F و Mهپی
با رنگ زرد تیره و بوهایی سبک و گرمدارای دو نوع F و Mهارمونی
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و ملایممشترکهایر
با رنگ زرد و بوی گرم و سنگین
منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,