ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن در آمد نفتی ایران

در آمد نفتی ایران :

درآمد نفتی ایران (۱۳۵۹–۱۳۸۸)، (۱۹۸۰–۲۰۱۰)، به گفته سایت تابناک و به نقل و منتشر از چمدون در آمد نفتی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۸ مقایسه و بهره برداری شده است و از سال ۱۳۸۸ تا به اکنون به دلایل های نتوانسته اند در آمد را در ماه ها حساب کنند به دلیل کاهش و افزایش های نفت نمی تواند آن ها را حساب کنند و قرار بر این شده است که حدود ۳ سال دیگر در آمد ۷ را حساب کنند.

سال
(خورشیدی)
سال
(میلادی)
بهای نفتبهای نفت
ایران
تولید نفت
(هزار بشکه در روز)
درآمد نفتی
(سود خالص)
دولت
۱۳۵۹۱۹۸۰۳۵٫۲۲۹۳٫۰۲۷۷۰۲۶۱۴۳۲۷۱۰۰۰علی
خامنه‌ای
۱۳۶۰۱۹۸۱۳۳٫۱۸۷۶٫۰۶۷۹۱۲۱۹۵۹۶۶۲۹۰۰
۱۳۶۱۱۹۸۲۳۰٫۳۲۶۸٫۰۵۱۶۸۶۴۱۸۷۷۲۸۹۵۰۰
۱۳۶۲۱۹۸۳۲۸٫۱۵۶۱٫۰۶۲۰۴۵۴۵۵۷۶۷۱۰۵۰۰
۱۳۶۳۱۹۸۴۲۶٫۸۱۵۶٫۰۳۱۶۰۷۳۲۸۶۴۶۷۶۶۵۰
۱۳۶۴۱۹۸۵۲۶٫۰۳۵۲٫۰۷۱۴۶۰۲۷۷۴۸۱۰۳۰۰۰
۱۳۶۵۱۹۸۶۱۳٫۰۵۲۶٫۰۹۱۲۵۰۱۱۹۰۳۵۶۲۵۰۰
۱۳۶۶۱۹۸۷۱۷٫۰۳۳۲٫۰۷۱۵۴۶۱۸۰۹۶۷۸۰۳۰۰
۱۳۶۷۱۹۸۸۱۳٫۲۶۲۴٫۰۴۱۶۴۷۱۴۴۵۱۷۶۶۲۰۰
۱۳۶۸۱۹۸۹۱۶٫۰۴۲۸٫۰۲۱۸۲۳۱۸۶۴۴۳۶۷۹۰۰اکبر
هاشمی
رفسنجانی
۱۳۶۹۱۹۹۰۲۰٫۶۴۳۴٫۰۴۲۲۲۴۲۷۶۳۲۳۱۰۴۰۰
۱۳۷۰۱۹۹۱۱۷٫۳۴۲۷٫۰۸۲۴۶۰۲۴۳۱۵۱۳۲۰۰۰
۱۳۷۱۱۹۹۲۱۷٫۷۷۲۷٫۰۶۲۳۹۷۲۳۶۷۴۹۲۹۳۰۰
۱۳۷۲۱۹۹۳۱۵٫۰۶۲۲٫۰۷۲۱۸۴۱۷۵۹۳۳۲۱۲۰۰
۱۳۷۳۱۹۹۴۱۴٫۸۴۲۱٫۰۸۲۲۲۰۱۷۰۸۱۱۲۴۰۰۰
۱۳۷۴۱۹۹۵۱۶٫۱۷۲۳٫۰۱۲۲۹۰۱۹۲۳۲۹۰۸۵۰۰
۱۳۷۵۱۹۹۶۱۹٫۰۳۲۶٫۰۴۲۴۴۱۲۳۲۰۰۷۲۸۶۰۰
۱۳۷۶۱۹۹۷۱۸٫۲۴۲۴٫۰۸۲۳۴۲۲۰۵۸۴۳۰۶۴۰۰محمد
خاتمی
۱۳۷۷۱۹۹۸۱۱٫۹۷۱۶۲۳۰۰۱۳۴۳۲۰۰۰۰۰۰
۱۳۷۸۱۹۹۹۱۷٫۲۵۲۲٫۰۶۲۰۷۹۱۶۷۳۹۹۰۰۱۰۰
۱۳۷۹۲۰۰۰۲۶٫۷۵۳۳٫۰۹۲۳۴۵۲۸۳۲۲۵۵۸۲۵۰
۱۳۸۰۲۰۰۱۲۲٫۰۹۲۸٫۰۲۲۲۰۸۲۲۵۸۱۸۷۸۴۰۰
۱۳۸۱۲۰۰۲۲۳٫۵۲۲۸٫۰۵۲۰۲۱۲۰۶۹۱۵۰۳۲۵۰
۱۳۸۲۲۰۰۳۲۶٫۸۹۳۱٫۰۹۲۳۹۶۲۷۱۸۹۴۴۸۶۰۰
۱۳۸۳۲۰۰۴۳۴٫۰۶۳۹٫۰۹۲۵۴۸۳۶۳۵۴۴۸۱۸۰۰
۱۳۸۴۲۰۰۵۵۰٫۶۶۵۶٫۰۵۲۶۰۲۵۳۲۳۲۳۶۶۵۰۰محمود
احمدی‌نژاد
۱۳۸۵۲۰۰۶۶۱٫۰۷۶۶۲۴۳۳۵۸۶۱۰۹۷۰۰۰۰
۱۳۸۶۲۰۰۷۶۹٫۰۳۷۲٫۰۹۲۴۸۰۶۵۲۶۹۰۲۴۴۲۵
۱۳۸۷۲۰۰۸۹۴٫۶۶۹۵٫۰۸۲۰۵۶۷۱۳۵۱۸۳۵۲۰۰
۱۳۸۸۲۰۰۹۶۱٫۲۵۶۲٫۰۲۲۲۰۲۴۹۸۴۷۳۳۴۶۰۰
۱۳۸۹۲۰۱۰۷۶۷۶۲۲۶۳۶۲۷۷۶۷۲۹۶۰۰
منتشر شده در تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
,