ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن خلاصه ای از کتاب جادوی فکر بزرگ مخصوص بازاریابان

چگونه از جادوی بزرگ اندیشی در بحرانی ترین لحظات زندگی استفاده کنیم .

۱-    هنگامی که مردمان  فرومایه و پست ، میخواهند شما را همانند خود کنند ، بزرگ بیندیشید .

–         در گیری با افراد فرومایه شما را تا سطح آنان فرو می آورد ، بزرگی خود را حفظ کنید .

–         در انتظار نیش و کنایه و ضربه باشید ، همه اینها نشانه رشد شماست .

–         به خود یاد آوری کنید که مهاجمان از لحاظ روانی بیمارند ، بزرگ باشید و برای آنان دلسوزی کنید.

۲-    هنگامی که احساس ضعف نفس و عدم کفایت بر وجودتان سایه می افکند ، بزرگ بیندیشید .

–         متشخص به نظر آیید

–         نظر خود را تنها بر روی امتیازات خود معطوف کنید و یاد بگیرید به خودتان قدرت روحی بدهید .

–         مردم را در دور نمای صحیحی قرار دهید . آن قدر بزرگ بیندیشید که دریابید چقدر خوب و ارزشمند هستید .

۳-    هنگامی که در گیر بحث یا مشاجره  غیر قابل اجتنابی میشوید ، بزرگ بیندیشید 

–        از این طریق در برابر وسوسه بگو مگو یا دعوا مقاومت کنید :

الف – از خود بپرسید : آیا واقعا” چنین چیزی ارزش بحث و جدل را دارد.

ب- به خودتان یاد آوری کنید که دعوا مانند یک جنگ اتمی است ، هیچ برنده ای ندارد.

–    آن قدر بزرگ بیندیشید که دریابید با بحث ، مشاجره ، هیاهو و کینه جویی به جایی نمیرسید .

۴-    هنگامی که احساس شکست میکنید ، بزرگ بیندیشید .

–     مانع را تجربه آموزنده ای تلقی کنید و از آن درس بگیرید .

–    مداومت را با آزمایش تلفیق کنید . در صورت شکست عقب گرد و سر زنده و تازه نفس ، از راه جدیدی وارد شدن .

–   آنقدر بزرگ بیندیشید که دریابید ، شکستن تنها یک برداشت ذهنی است و نه چیزی بیشتر .

۵-    هنگامی که مناسبات عاطفی به سردی میگراید ، بزرگ بیندیشید .

–     روی بزرگترین قابلیتهای کسی که میخواهید دوستتان باشد تکیه کنید ، امور جزئی را به درجه دوم اهمیت ، ارجاع دهید .

۶ – هنگامی که احساس میکنید پیشرفت شما در شغلتان به کندی میگراید ، بزرگ بیندیشید .

–   در هر شغلی که فعالیت میکنید ، حقوق بالا و تشخص در کار ، از یک عامل سرچشمه میگیرد : افزایش کیفیت و کمیت بازدهی .

–     با اندیشه اینکه :  میتوانم بهتر از این کار کنم . سوئیچ قدرت خلاق زده میشود . آنقدر بزرگ بیندیشید که دریابید اگر ارائه خدمات را در اولویت قرار دهید پول خود بخود از پی می آید .

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,